*
*
(ไฟล์ mp3 เท่านั้น***)
(ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 3)
(วินาทีที่เริ่มสวด)